Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden van Zelfstart die van toepassing zijn als je als deelnemer de website van Zelfstart gebruikt. Zelfstart is een label van De Waag dienstverlening BV.

Zelfstart raadt aan om inhoudelijk kennis te nemen van deze algemene voorwaarden.

Je kunt de voorwaarden raadplegen op de website van Zelfstart. Op deze website worden opleidingen aangeboden en verkocht.

Begripsbepalingen

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden

Aanvangsdatum: de datum waarop de deelnemer de inloggegevens heeft ontvangen

Deelnemer: Een particulier of organisatie die zicht inschrijft voor een opleiding van Zelfstart.

Zelfstart, geregistreerd merk en handelsnaam van De Waag dienstverlening BV: Postbus 141, 1723 ZJ Noord-Scharwoude. Bekend bij het Handelsregister onder nummer 86267264.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

Cursusgeld: prijs van de door de opleider aangeboden opleiding

e-Learning: een digitale opleiding vormgegeven door Zelfstart en aangeboden op haar website waarmee een deelnemer wordt opgeleid.

Tot stand komen overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de deelnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en het eventueel voldoen van cursusgeld.
 2. Voordat er een overeenkomst wordt gesloten worden deze algemene voorwaarden aan de deelnemer kenbaar gemaakt doordat deze een vinkje ter bevestiging van kennisneming moet plaatsen voordat een aankoop of registratie gedaan kan worden. De algemene voorwaarden zijn ten allen tijde te raadplegen op de website.

Verplichtingen Zelfstart

 1. Zelfstart verstrekt, geen gegevens van de deelnemer aan derden.
 2. Zelfstart tracht te zorgen dat de informatie op de website correct is.
 3. Zelfstart garandeert jegens de deelnemer de correcte aflevering van de opleiding.
 4. De deelnemer krijgt na ontvangst van de betaling van het cursusgeld of na aanmelding en betaling door derden, toegang tot de online opleiding waarvoor is ingeschreven op het moment zoals bepaald en bekendgemaakt door Zelfstart.
 5. Zelfstart zorgt dat opleidingen beschikbaar blijven voor de overeengekomen geldigheidsduur.

Annuleren van Opleidingen & Terugbetaling

 1. De wettelijke regels voor online aankopen van digitale content op een niet-materiele drager zijn van toepassing. Dat betekent dat de deelnemer geen bedenktijd/herroepingsrecht heeft als de digitale dienst of het digitale product (in dit geval de online opleiding of training) direct na bestelling via internet geleverd wordt (er kan direct worden gestart), waarmee de deelnemer heeft ingestemd. Daarmee doet de deelnemer afstand van haar/zijn bedenktijd/recht tot herroeping

Klachten

 1. De deelnemer dient zich bij klachten over de opleiding schriftelijk of per email tot Zelfstart te wenden en op de hoogte te stellen van de inhoud van de klacht.
 2. De deelnemer wordt geacht klachten over onrechtmatig of frauduleus handelen direct aan Zelfstart te melden zodat Zelfstart passende maatregelen kan nemen.
 3. De uiterste termijn voor het indienen van klachten is 14 dagen na het ontstaan van de klacht. Een klacht dient zo spoedig mogelijk bij Zelfstart te worden gemeld zodat daarop adequaat kan worden gereageerd. Op een te laat ingediende klacht hoeft door Zelfstart niet te worden gereageerd.
 4. Zelfstart is verplicht binnen 28 dagen op tijdig ingediende klachten te reageren.

Aansprakelijkheid

 1. Voor schade (waaronder immateriële schade) die tijdens of door het volgen van de opleiding wordt geleden is Zelfstart niet aansprakelijk tenzij Zelfstart heeft gehandeld met opzet of grove nalatigheid.
 2. In alle gevallen waarbij enige aansprakelijkheid van Zelfstart bestaat wordt de schadevergoeding gemaximeerd op het bedrag dat de deelnemer voor de cursus heeft voldaan. De deelnemer kan nimmer aanspraak maken op een hogere vergoeding dan het cursusgeld dat aan Zelfstart werd voldaan.
 3. Bij overmacht is alle aansprakelijkheid van Zelfstart uitgesloten.

Privacy

 1. Zelfstart hanteert een privacy beleid. De aan Zelfstart door deelnemer verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. Zie voor verdere details de Privacy Verklaring op de website.

Intellectuele eigendommen

 1. Zelfstart is een geregistreerd merk. Het is verboden om dit merk te gebruiken.
 2. Het is niet toegestaan om online opleidingen of delen daarvan te delen, te downloaden te kopiëren of na te maken zonder dat hiervoor per email of schriftelijk toestemming is gegeven.
 3. De door Zelfstart op haar website weergegeven informatie, afbeeldingen en materiaal dat gerelateerd is aan een opleiding blijft eigendom van Zelfstart. Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden.
 4. Gebruik van opleidingsmateriaal en toegang tot de leeromgeving van Zelfstart, anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.
 5. Indien een deelnemer feedback of informatie stuurt over hoe de service zou kunnen worden verbeterd heeft Zelfstart het recht deze informatie te gebruiken voor verbetering van haar dienstverlening.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op overeenkomsten gesloten via Zelfstart is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. In geval geschillen ontstaan waarbij een forumkeuze mogelijk is wordt de Rechtbank te Alkmaar als bevoegde rechter aangewezen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Zelfstart en haar deelnemers.

25.Wijziging van de algemene voorwaarden worden bekend gemaakt door algemene publicatie op de website van Zelfstart.

 1. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn dan blijven de overeenkomst en de voorwaarden voor het overige in stand en zal het betreffende gedeelte bepaling vervangen worden.
 2. Situaties die niet worden omschreven in de algemene voorwaarden dienen beoordeeld te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.